The Official Star Trek Wine announcement of Klingon Bloodwine – In the Original Klingon

NOT TLHOS RAMVAM, SAR GHOM'A' QUV, 'EJ TLHOS RAM JE, YABWIJDAQ GHOM'A' TIQWIJ, SIBI' YABHA'MOHBOGH GHOTPU'VETLH tlhIngan Hol voDleH 'ej tlhIngan yo' qIjDaq tlhIngan voDleH. DEQI'tu' SepDI' je jaq PIvHa'Qo'   qaSt – –aHvIS wa' joH. tlhoS nIvqu' 'ej tlhoS nIvqu' tach toy'wI'pu' ghiluSngan je voqlargh. 'ach may'ronmey lam nuv StarTrekWines.com SaHHa'chuqtaH tlhoS qonta'bogh qach vIluS, 'ej chuQuntaHvIS tlhogh vIqawchu'. *be'neDIq* je qonta'bogh SuvwI'pu'